Adatkezelési tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány (a továbbiakban: MVTA)

Képviseli: Bese Ferenc kuratóriumi elnök
Székhely: 7478 Bárdudvarnok, Bánya ltp. 25.
Postacím: 7478 Bárdudvarnok, Bánya ltp. 25.
Adószám: 18647952-1-14
E-mail: kapcsolat@TM.org
Telefon: +36 70 944 76 66
Honlapok: KreativCsend.hu, Maharishi.hu, Transzcendentalis-Meditacio.hu, MaharishiAkademia.hu
NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92468/2015

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Maharishi Akadémia tekintetében az MVTA és a Maharishi Akadémia keretében tevékenykedő TM-tanár(ok) önálló adatkezelőknek minősülnek.

Az MVTA általi adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3. A MAHARISHI AKADÉMIÁRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatAz adatkezelés célja
vezeték- és utónévaz azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
felhasználónévaz on-line felületre történő bejelentkezéshez szükséges
TM-tanfolyam helyszíne és dátumaa jelentkező azonosításához szükséges
TM-tanár nevea jelentkező azonosításához szükséges
Születési időa jelentkező azonosításához szükséges
E-maila jelentkezővel való kapcsolattartáshoz szükséges

A fenti adatok megadása a regisztrációhoz azért szükséges, mert a honlapon elhelyezett anyagok kizárólag a TM-tanfolyamot végzettek számára készültek, tovább azok jogi védelem alatt állnak.

Az e-mail-cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail-címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az MVTA és a Maharishi Akadémia keretében tevékenykedő TM-tanár(ok) az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.
A hozzájárulását a kapcsolat@TM.org e-mail-címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.
Ön felkérheti az MVTA-t is arra, hogy intézkedjen arról, hogy az adott ismertető előadást tartó TM-tanár(ok) is törölje/töröljék az Ön adatait.
3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz az MVTA adatkezelői és a Maharishi Akadémia keretében tevékenykedő TM-tanár(ok) férnek hozzá.

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

4.1. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az MVTA által megbízott adatfeldolgozó (Lakos Antal) és a Maharishi Akadémia keretében tevékenykedő TM-tanárok férhetnek csak hozzá feladataik ellátása érdekében, így például szervezési célból. Emellett például az MVTA képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Az MVTA csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatait harmadik félnek, így például:

a) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

b) a rendőrség megkeresi az MVTA-t, és a nyomozáshoz az Ön személyes
adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az MVTA az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az MVTA által hozzáférhető on-line tárhelyen (Google Drive) tárolja.

A tárhelyhez való hozzáféréshez kétlépcsős azonosítás szükséges, ami a jelszó megadása mellett egy SMS-ben küldött, hat számjegyű azonosító kód megadását is szükségessé teszi.

Az MVTA mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MVTA-t, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;

b) milyen jogalapon;

c) milyen adatkezelési céllal;

d) milyen forrásból;

e) mennyi ideig kezeli;

f) az MVTA kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az MVTA az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MVTA módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy postai elérhetőségének módosítását.

Az MVTA az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail-cím) küldött levélben teljesíti.

5.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MVTA törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet az MVTA abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső szabályzat az MVTA-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Ha nincs ilyen kötelezettség, az MVTA az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben értesíti Önt.

5.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MVTA zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az MVTA jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy MVTA ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az MVTA tovább tárolja az Ön személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben az MVTA az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve felhasználná.
Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az MVTA az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az MVTA kizárólag jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

6.1. Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén Ön panaszt tehet az MVTA-val szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

Adattovábbítás a Simplepay rendszere felé

Tudomásul veszem, hogy a Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány (székhelye: 7478 Bárdudvarnok, Bánya ltp. 25.) adatkezelő által a Maharishiakademia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim vásárlákor átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Vezetéknév:                    bankkártyás fizetés lebonyolításához szükséges
Utónév:                           bankkártyás fizetés lebonyolításához szükséges
cégnév/adószám:         bankkártyás fizetés lebonyolításához szükséges cégek esetében
Cím:                                 bankkártyás fizetés  lebonyolításához szükséges
Email:                             visszaigazoló emailt erre a címre fogja küldeni a SimplePay rendszere

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Frissítve: 2020. november 12.